Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

1.1         Overeenkomsten/offertes kunnen worden afgesloten/opgesteld door de besloten vennootschap James Chiew Design B.V., hierna te noemen: “de vennootschap”, of namens de vennootschap middels één van haar handelsnamen. De vennootschap treedt naar buiten met de volgende handelsnamen: (i) James Chiew Design, (ii) James Chiew Fotografie en (iii) James Chiew Studio. Aangezien onder voormelde handelsnamen wel verschillende activiteiten worden verricht, doch deze geen aparte entiteit met rechtspersoonlijkheid vormen, zal louter de vennootschap als contractspartij kunnen worden aangemerkt. De vennootschap, handelend onder welke hierboven genoemde handelsnaam dan ook, zal hierna worden aangeduid als: “gebruiker”.

1.2         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle door gebruiker met een opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Van de inhoud van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken wanneer zulks expliciet en ondubbelzinnig is opgenomen in een door gebruiker met een opdrachtgever gesloten overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3         Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd worden danwel nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen als in deze algemene voorwaarden omschreven onverkort van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden omtrent de vervanging van de vernietigde danwel nietige bepaling(en).

1.4         Voorzover er onduidelijkheid zou bestaan omtrent de uitleg van een in de onderhavige algemene voorwaarden opgenomen bepaling, zal uitleg hiervan geschieden in het licht van de overige bepalingen.

2. Offertes/opdrachten en opdrachtbevestiging

2.1       Door gebruiker opgestelde offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of kosten ten behoeve van de te leveren zaak. Deze wijzigingen zullen onverwijld door gebruiker aan de opdrachtgever worden medegedeeld. De in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De in een offerte genoemde prijzen en eventuele aanbiedingen zijn gerelateerd aan de verstrekte opdracht en gelden derhalve niet automatisch voor nieuwe toekomstige opdrachten.

2.2       Opdrachten dienen schriftelijk door de opdrachtgever aan gebruiker te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever zulks nalaat, doch er wel mondeling mee instemt dat gebruiker een aanvang maakt met de feitelijke uitvoering van de opdracht als beschreven in de order/offerte, heeft te gelden dat de inhoud van de order/offerte als overeengekomen zal worden beschouwd.

2.3       Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan gebruiker wenst te verstrekken of reeds heeft verstrekt, dient de opdrachtgever gebruiker hier onverwijld en schriftelijk van op de hoogte te stellen.

3. De uitvoering van de overeenkomst

3.1       Een overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Beëindiging van de overeenkomst middels opzegging is mogelijk mits zulks schriftelijk geschied en met inachtneming van een redelijk opzegtermijn (ten minste één maand). Gebruiker houdt zich voornamelijk bezig met ontwerpen en werkt derhalve vaak met overeengekomen termijnen. Een dergelijk door gebruiker opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp heeft louter een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst iets anders blijkt. Een dergelijk door gebruiker opgegeven termijn is derhalve nimmer een fatale termijn.

3.2       Gebruiker zal de aan haar verstrekte opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Gebruiker is ertoe gehouden de opdrachtgever op de hoogte te houden omtrent de voortgang van de werkzaamheden.

3.3       De opdrachtgever is ertoe gehouden al datgeen te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door gebruiker mogelijk te maken, onder andere door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Voorzover gebruiker gegevens van de opdrachtgever behoeft, vangt een overeengekomen termijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens gebruiker gehouden is, dan heeft te gelden dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade (waaronder begrepen kosten) die gebruiker dientengevolge direct danwel indirect zal lijden.

3.4       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen danwel aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Eén en ander kan gevolgen hebben voor de overeengekomen prijsafspraken. Gebruiker zal (voorzover mogelijk) hieraan voorafgaande een prijsopgaaf aan de opdrachtgever doen toekomen. Een wijziging van de overeenkomst kan eveneens leiden tot wijziging van de oorspronkelijk door gebruiker opgegeven termijn. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder mede begrepen een eventuele prijswijziging alsmede een wijziging van de termijn van uitvoering.

3.5       Tenzij anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van testen, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, in beginsel niet tot de aan gebruiker verstrekte opdracht. De opdrachtgever is hier zelf verantwoordelijk voor.

3.6       Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van de door gebruiker geleverde zaken wordt overgegaan, dienen partijen elkaar eerst in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het door gebruiker aangeleverde ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien gebruiker, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal verstrekken, dan dient de opdrachtgever op verzoek van gebruiker zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk aan gebruiker te bevestigen.

3.7       Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk door de opdrachtgever aan gebruiker te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

4. Opschorting, (tussentijdse) opzegging en ontbinding

4.1       Gebruiker is bevoegd de nakoming van de op haar rustende uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst tussentijds op te zeggen of deze buitengerechtelijk te ontbinden indien de opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Zulks geldt evenzeer wanneer gebruiker na het sluiten van de overeenkomst naar aanleiding van haar ter kennis gekomen feiten/omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

4.2       Onverminderd het in artikel 4.1 bepaalde is gebruiker voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming door haar onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet langer van gebruiker kan worden gevergd.

4.3       Indien gebruiker tot opschorting danwel ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op geen enkele wijze verplicht tot vergoeding van eventuele door de opdrachtgever gemaakte kosten danwel te lijden schade. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade, waaronder begrepen reeds gemaakte en nog te maken kosten en het honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden.

4.4       Indien de opdrachtgever een overeenkomst opzegt zonder dat gebruiker toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen, dient de opdrachtgever, naast de reeds door gebruiker gemaakte en nog te maken kosten en het honorarium terzake de tot op dat moment verrichte werkzaamheden, een aanvullende schadevergoeding aan gebruiker te voldoen. Deze schadevergoeding zal tenminste bestaan uit de kosten voortvloeiende uit de door gebruiker op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede een bedrag ter hoogte van 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn, zulks onverminderd het recht van gebruiker om de eventuele daadwerkelijke overige geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

4.5       In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, beslaglegging of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen. Tot op dat moment gemaakte kosten zullen door gebruiker bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Daarnaast heeft gebruiker in het geval van faillissement van de opdrachtgever het recht om eventueel verstrekte gebruiksrechten te beëdigingen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

4.6       In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen door gebruiker, zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij gebruiker ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

5. Overmacht

5.1       Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeerde geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2       Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen voortvloeiende uit de overkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder over en weer schadeplichtig te zijn.

6. Honorarium en bijkomende kosten

6.1       Gebruiker factureert haar werkzaamheden aan de opdrachtgever op basis van een vooraf overeengekomen honorarium. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, dan heeft gebruiker na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door gebruiker te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of

€ 100,00 afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

6.2       Indien gebruiker door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd. Gebruiker zal deze apart aan de opdrachtgever in rekening brengen.

7. Betalingen

7.1       Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien na het verstrijken van deze termijn door gebruiker nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en alsdan rente verschuldigd welke rente in hoogte gelijk is aan de wettelijke rente.

De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.2       Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling door de opdrachtgever is ontvangen, vervallen de rechten van de opdrachtgever zoals vastgelegd in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden en is gebruiker ertoe gerechtigd om zowel een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot, alsmede de rechten over gemaakte producten/materialen zoals: foto’s, grafisch en digitaal ontwerp, domeinnamen en websites, onder zich te houden zonder gebonden te zijn aan een verplichting om dezen over te dragen aan de opdrachtgever danwel dezen alsnog op te leveren.

7.3       De opdrachtgever verricht de aan gebruiker verschuldigde betalingen zonder enige korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij eventueel aan gebruiker heeft verstrekt. De opdrachtgever is er niet toe gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting dan ook niet op.

7.4       Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte hiervan zal worden berekend middels rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de daadwerkelijk door gebruiker gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

8. Inschakelen van derden

8.1       Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan gebruiker, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

8.2       Als gebruiker op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan gebruiker namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

8.3       Indien bij de uitvoering van de opdracht gebruiker volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt om deze door te geven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

9. Rechten van intellectuele eigendom en overige eigendomsrechten

9.1       Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan gebruiker. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend gebruiker daartoe bevoegd.

9.2       Tenzij anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten of auteursrechten, van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

9.3       Tenzij het werk zich er niet voor leent, is gebruiker gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van gebruiker openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.4       Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door gebruiker tot stand gebrachte materialen en bestanden zoals: foto materialen, logo, grafisch en digitaal ontwerpen, huisstijlen, werktekeningen, domeinnamen en websites, eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden teneinde de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen.

9.5       Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch gebruiker jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

10. Gebruik en licenties

10.1     Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met gebruiker gesloten overeenkomst, verkrijgt de opdrachtgever van gebruiker een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming van het ontwerp vooraf geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker bekend te zijn gemaakt.

10.2     De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van gebruiker niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft gebruiker recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van gebruiker om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10.3     Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a.       vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is, zulks ter beoordeling aan gebruiker;

b.       indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

10.4     Gebruiker heeft, zulks met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij zwaarwegende belangen zijdens de opdrachtgever zich hier tegen verzetten.

11. Garanties en vrijwaringen

11.1     Gebruiker garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11.2     Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Deze garantie geldt evenwel niet ten aanzien van door derden geleverde zaken.

11.3     De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker daarnaast voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en/of merkenrecht en/of portretrecht op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht door gebruiker zijn gebruikt.

11.4     Indien gebruiker toch door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever er toe gehouden gebruiker zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

12. Aansprakelijkheid

12.1     Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald. Gebruiker is niet aansprakelijk voor:

a.       fouten en/of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;

b.       misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of in het geheel niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c.       fouten en/of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;

d.       gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;

e.       fouten en/of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven.

F.       fouten en/of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest, zulks ter beoordeling aan gebruiker.

12.2     Gebruiker is slechts aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Hieronder wordt verstaan:

a.       redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b.       de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c.       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van gebruiker voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.3     Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of haar leidinggevenden – ondergeschikten uitgezonderd – is de aansprakelijkheid van gebruiker voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door gebruiker gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt zal zijn tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan gebruiker uitkeert.

12.4     Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5     Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.6     De opdrachtgever is ertoe gehouden om, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht volledig door gebruiker is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij het bestaan van deze kopieën niet zou zijn opgetreden.

13. Risico-overgang

13.1     Het risico van verlies, beschadigingen of waardevermindering van door gebruiker aan de opdrachtgever geleverde zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken in de feitelijke macht van de opdrachtgever worden gesteld.

14. Overige bepalingen

14.1     Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met gebruiker gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming behoudens voorzover gebruiker hiertoe zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan de opdrachtgever heeft verleend.

14.2     Partijen zijn er toe gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.3     Op de tussen gebruiker en een opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bevoegd om van geschillen omtrent een door gebruiker met een opdrachtgever gesloten overeenkomst kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.4     Partijen zullen alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste inspannen om een gerezen geschil in onderling overleg te beslechten.